Краудфандингова Угода

КРАУДФАНДИНГОВА УГОДА

 

Дана КРАУДФАНДИНГОВА Угода (надалі за текстом – «Угода») встановлює правила та порядок фінансування проектів в рамках Програми «ЛУЦЬК ІДЕЯ» (надалі – «Програма»), розробником та регулятором якої, а також власником інтернет-ресурсу  https://lutskidea.com/ (надалі – «Портал») за допомоги якого реалізується Програма, є ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІНІЦІАТИВ» (надалі – «Організація)».

Ця Угода є юридично зобовязуючою угодою, укладеною між Організацією та Третьою особою (далі –  «Учасник»), яка акцептувала цю оферту, розміщену в мережі Інтернет за адресою: https://lutskidea.com/crowdfunding-agreement/ про наступне:

 

 1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 

ПРОГРАМА – це соціальний проект із збору актуальних, суспільно значущих Проектів Учасників на Порталі, а також акумулювання Внесків Доброчинців для їх подальшого перерахування на користь обраного Доброчинцем Проекту.

ПОРТАЛ  – інтернет-ресурс, як сукупність розміщених у мережі Інтернет веб-сторінок, об’єднаних єдиною темою, дизайном та єдиним адресним простором домену https://lutskidea.com/, що належить ГО «ФОНД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІНІЦІАТИВ», та призначений для розміщення та обміну інформацією.

УЧАСНИК  –  будь-яка особа, яка має намір взяти участь у Програмі та прийняла умови даної Угоди та Умов використування сайту.

АВТОР ПРОЕКТУ – Учасник Програми, який має аккаунт на Порталі, надав Організації інформацію про Проект для його реєстрації та опубліковані на Порталі.

ВИКОНАВЕЦЬ ПРОЕКТУ – фізична особа-підприємець та/або неприбуткова організація, з якою Організація укладає угоду та яка зобов’язується реалізувати Проект відповідно до укладеного договору. Виконавець Проекту може бути Автором Проекту, або представляти останнього.

ДОБРОЧИНЕЦЬ – Учасник Програми, який здійснює добровільно Внесок на користь обраного ним Проекту за допомогою Організації та Порталу.

ПРОЕКТ – соціально значима ідея, що належить Автору Проекту та розміщена на Порталі, яка має соціальну цінність та покликана гармонізувати суспільство.

ВНЕСОК – грошова сума, яка вноситься Доброчинцем добровільно на спеціально створений банківський рахунок Організації з метою її подальшого перерахування на користь обраного Доброчинцем Проекту.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Угода встановлює правила, порядок та умови фінансування Проектів в рамках Програми за допомогою Порталу.

2.2. Всі відносини, що виникають у зв’язку з участю у Програмі, регулюються чинним законодавством України.

2.3. Ця Угода є письмовою публічною пропозицією (офертою) Організації для невизначеного кола осіб у розумінні ст.ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України.

2.4. На підставі цієї Угоди Учасник вправі розмістити на Порталі свій авторський Проект, або в якості Доброчинця перерахувати грошові кошти на підтримку того чи іншого Проекту.

2.5. Участь у Програмі дозволено тільки Учаснику, який акцептував всі умови цієї Угоди, Правил Порталу, Угоди про конфіденційність, яка розміщена на сторінці сайту https://lutskidea.com/privacy-policy/.

2.6. Учасник зобов’язаний уважно ознайомитися з Угодою до прийняття участі у Програмі. Надавши Проект на розгляд Організації або здійснивши Внесок або вчинивши інші дії, направлені на реалізацію прав та обов’язків Учасника за даною Програмою та Угодою, особа автоматично надає свою згоду бути зв’язаною умовами Угоди з Організацією. Якщо особа не згідна з умовами Угоди (повністю або частково), то особі не надається статус і права Учасника.

2.7. Беззаперечним схваленням (акцептом) цієї Угоди є вчинення особою будь-якої з нижчеперелічених дій:

 • надання Проекту на розгляд Організації;
 • здійснення Внеску на підтримку конкретного Проекту, розміщеного на Порталі;
 • здійснення будь-яких інших дій. Направлених на реалізацію прав та обов’язків Учасника Програми.

Угода вважається акцептованою з моменту вчинення будь-якої з перелічених вище дій.

2.8. Ця Угода може бути схваленою тільки в повному обсязі. Часткова відмова від виконання умов Угоди не допускається.

2.9. Особа не має права прийняти участь у Програмі, не може прийняти умови Угоди, якщо вона не досягла встановленого законом віку, коли має право укладати такі угоди.

2.10. Якщо закон країни проживання чи перебування особи забороняє приймати участь у Програмі з яких-небудь причин, особа повинна утриматися від участі у Програмі.

 

 1. ПРАВИЛА ТА УМОВИ РЕЄСТРАЦІЇ ПРОЕКТУ

3.1. До участі у Програмі, реєстрації та публікації на Порталі, допускаються Проекти, які не порушують умов цієї Угоди, Правил Порталу та чинного законодавства України.

3.2. До Участі у Програмі не допускаються Проекти, які:

 • не мають прозорого плану їх реалізації;
 • спрямовані на отримання виключно комерційної та/або особистої вигоди;
 • націлені на подальший розподіл коштів між іншими організаціями чи (та) фізичними особами-підприємцями (субгрантування);
 • політичного, релігійного чи благодійного характеру.

3.3. Автор та/або Виконавець Проекту зобов’язаний запропонувати Доброчинцям отримання винагороди за здійснення Внесків та надати детальний опис такої винагороди, а також умов і строків її отримання, на Порталі. Усі витрати, пов’язанні з такими винагородами, здійснюються Автором та/або Виконавцем Проекту самостійно та не відшкодовуються Організацією та можуть включатися у бюджет Проекту у розмірі, що не перевищує 10% від заявленої суми.

3.4. Організація має право запросити у Автора та/або Виконавця Проекту додаткову інформацію та матеріали (у тому числі копії необхідних документів), які стосуються умов реалізації Проекту та самого Виконавця Проекту, які відповідні особи зобов’язані надати не пізніше 5 (п’яти) днів з дня направлення Організацією відповідного запиту.

3.5. Акцептуючи ці правила, Учасник погоджується із тим, що остаточне рішення щодо участі Проекту у Програмі і публікації Проекту на Порталі належить Організації. Організація має право відмовити Проекту в участі у Програмі, якщо Автор та/або Виконавець Проекту порушує умови цієї Угоди та/або Правил Порталу.

3.6. Відкликання та/або видалення вже опублікованого на Порталі Проекту Автором та/або Виконавцем Проекту заборонено. Видалити вже зареєстрований, або відкликати опублікований на Порталі Проект має право Організація у разі, якщо Автором та/або Виконавцем Проекту порушено та/або порушується дана Угода. Після опублікування Проекту на Порталі Автор Проекту не може вносити зміни в загальну суму грошових коштів та строків їх збору, а також в текст опису Проекту, візуальні складові та відео матеріали.

 

 1. ФІНАНСОВІ УМОВИ ПРОГРАМИ

4.1. Автор Проекту самостійно обирає загальну суму грошових коштів, необхідну для реалізації Проекту, а також строк, протягом якого така сума повинна бути зібрана за допомогою Порталу та Програми. Після опублікування Проекту на Порталі Автор Проекту не може вносити зміни в загальну суму грошових коштів та строків їх збору, а також в текст опису Проекту, візуальні складові та відео матеріали.

4.2. Строк, протягом якого Автор Проекту бажає зібрати вказану ним загальну суму грошових коштів, не може перевищувати 180 календарних днів з дати публікації Проекту на Порталі.

4.3. Автор та/або Виконавець Проекту отримує зібрані Організацією від Доброчинців Внески тільки у разі, якщо Проект зібрав за допомогою Програми повну суму грошових коштів за встановлений щодо цього Проекту строк. Зібрані грошові кошти перераховуються Автору та/або Виконавцю Проекту після підписання між Організацією та Виконавцем Проекту угоди, регламентуючої подальші взаємовідносини щодо фактичної реалізації Проекту.

4.4. При перерахуванні Виконавцю Проекту грошових коштів Організація самостійно утримує з цієї суми адміністративні витрати у розмірі 12% відсотків, що включають комісії платіжних систем та витрати на розвиток Порталу і популяризацію Програми.

4.5. У разі, якщо зібрані кошти від заявленої суми у п.4.1. становлять понад 50% – Автор/Виконавець Проекту має право ініціювати зміну схеми фінансування на гнучку, що дозволяє отримати достроково зібрані кошти, звернувшись із відповідним запитом до Організації. У разі зміни схеми фінансування Проекту на гнучку, адміністративні витрати утримуються Організацією у розмірі 18% відсотків від загальної суми зібраних коштів.

4.6. Організація може змінити умови фінансування Проекту згідно п.4.5. Угоди виключно за умови, якщо Автором Проекту не пізніше ніж за 24 години до моменту завершення кампанії із залучення коштів було зібрано понад 50% відсотків заявленої суми та не пізніше ніж за 24 години до завершення кампанії подано письмовий  запит про перехід на схему гнучкого фінансування.

4.7. Остаточне рішення щодо задоволення або відмову у запиті про зміну фінансування приймає Організація не пізніше ніж за 24 години до завершення кампанії зі збору коштів.

4.8. Перерахування зібраних Організацією грошових коштів на рахунок Виконавця Проекту може здійснюватися після завершення кампанії на Порталі у повному обсязі однією транзакцією, або здійснюватися кількома окремими транзакціями виключно з умовою цільового використання цих коштів, виконання якої Виконавець Проекту зобов’язаний підтвердити відповідними розрахунковими документами. Більш детальні умови Організація та Виконавець Проекту встановлюють в угоді, регламентуючій подальші взаємовідносини з метою фактичної реалізації Проекту.

4.9. Усі Внески, які перераховуються Доброчинцями, є благодійною фінансовою допомогою.

4.10. У випадку, якщо нормами чинного законодавства України встановлено обов’язок безпосередньої сплати податків та/або будь-яких інших платежів при отриманні грошових коштів на виконання Проекту Виконавцем, він зобов’язується своєчасно та у повному розмірі сплатити всі необхідні податки від отриманої ним суми грошових коштів.

4.11. Виконавець Проекту зобов’язаний подати повний фінансовий звіт Організації про використання отриманих коштів за встановленою Організацією формою відповідно до умов, укладеної між ними угоди.

4.12. У разі, коли Виконавцем Проекту виступає фізична особа-підприємець, дозволяється включати розмір єдиного податку з суми, яка перераховується Організацією для реалізації Проекту, в бюджет Проекту. Покривати сплату Єдиного соціального внеску за рахунок коштів Доброчинців забороняється.

4.13. У разі, якщо проект не збирає повної суми, всі внески автоматично повертаються Доброчинцям на їх картки, ​із врахуванням комісії платіжних систем . Повернення коштів на картки Доброчинців відбувається впродовж 45-ти банківських днів. У випадку здійснення Внеску через опцію «Мобільні гроші», або у випадку, коли банком, який обслуговує Доброчинця, не передбачена можливість повернення коштів,  Внески будуть повернені на віртуальний рахунок «Вільні гроші». У випадку здійснення внеску за допомогою безготівкового розрахунку шляхом отримання згенерованого рахунку-фактури з назвою обраного проекту, кошти також повертаються на віртуальний рахунок «Вільні гроші». Кошти з такого віртуального рахунку можуть бути перенаправлені в повному чи частковому обсязі (без утримання будь-яких комісій і адміністративних витрат), самостійно Доброчинцями, що їх зробили, на інші суспільно значимі ідеї, що беруть участь у Програмі.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ УЧАСНИКА

5.1. Учасник має право:

 • реєструвати та подавати на розгляд Організації Проект з метою його подальшої публікації на Порталі;
 • користуватися усіма можливостями Програми, запропонованими Організацією на Порталі;
 • здійснювати внески на користь будь-якого, обраного Учасником самостійного, Проекту.

5.2. Учасник зобов’язаний:

5.2.1. У разі заповнення заявки на Порталі та наданні інформації стосовно Проекту, якій він надає Організації, вказувати і розміщувати тільки достовірну, повну та законну інформацію;

5.2.2. Використовувати участь у Програмі тільки в цілях, що не суперечать угодам між Учасником та Організацією, чинному законодавству України і принципам розумності і моралі.

5.3. Учаснику заборонено:

5.3.1. Використовувати участь у Програмі яким-небудь чином, що порушує умови цієї Угоди Правил Порталу та/або положення чинного законодавства України;

5.3.2. Публікувати на Порталі платіжні реквізити, щоб перерахування Внесків здійснювалося не за встановленим Організацією порядком та/або не на спеціальний розрахунковий рахунок Організації, а також використовувати для перерахування внесків інші засоби/реквізити оплати, відмінні від тих, що встановлені на Порталі.

5.3.3. здійснювати перерахування Внесків щодо обраного Проекту за реквізитами, які не відповідають вказаним на Порталі. Організація не несе жодної відповідальності та не гарантує отримання Автором Проекту таких Внесків, а також їх повернення Доброчинцям.

5.3.4. Заохочувати інших Учасників до порушення цієї Угоди.

5.4. Відповідальність Учасника:

5.4.1. Учасник самостійно відповідає перед третіми особами за свої дії або бездіяльність під час участі у Програмі, при використанні сервісів і функцій Порталу, в тому числі за порушення прав інтелектуальної власності та законодавства України, що регулює захист персональних даних;

5.4.2. Учасник несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію, яку повідомляє іншим особам, а також за будь-які взаємодії  з іншими особами, здійснені на свій ризик.

5.4.3. Усі дії, вчинені з використанням аккаунту та/або логіну та пароля Учасника, вважаються здійснені цим Учасником, якщо він не доведе зворотне.

5.4.4. Учасник несе особисту відповідальність за адекватний захист і збереження резервних копій даних та/або обладнання, як використовується у зв’язку із використанням Порталу та участю у Програмі, а також акцептуючи цю Угоду підтверджує, що ані особисто, ані правонаступники Учасника чи спадкоємці на пред’являтимуть до Організації скарг чи судових позовів у зв’язку із використанням Порталу та участю у Програмі, у тому числі скарги щодо втрати даних, затримок в роботі або втрати прибутку, в тому числі упущеної вигоди, в результаті використання послуг, сервісів, функцій, матеріалів або контенту Порталу6 участі у Програмі.

5.5. Акцептуючи цю Угоду, Учасник дає згоду компенсувати всі збитки, втрати та витрати (включаючи справедливі гонорари за юридичні послуги або послуги адвоката), викликані або пов’язанні порушенням Учасником:

5.5.1. цієї Угоди та Правил Порталу;

5.5.2. прав третіх осіб;

5.5.3. зобов’язань, гарантій та запевнень (згоди), визначених у цій Угоді без залучення Організації до відповідальності перед третіми особами, що подали скаргу чи позов.

 

 1. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

6.1. Організація не відповідає перед Учасниками або третіми особами за будь-якими зобов’язаннями Автора та/або Виконавця Проекту щодо можливості отримання Доброчинцем будь-якої винагороди за здійснення Внесків або за вчинення Учасниками будь-яких інших дій.

6.2. Організація не відшкодовує будь-які збитки, заподіяні Учасникові або третім особам в результаті участі будь-кого у Програмі.

6.3. Організація не приймає на себе зобов’язань по перевірці, зміні та здійсненні контролю інформації, що супроводжує розміщені на Порталі Проекти, не гарантує й не несе відповідальності за достовірність такої інформації, її законність, якість та відповідність конкретним запитам і потребам Учасників Програми.

6.4. Організація не гарантує відповідність Програми та Проектів цілям і очікуванням Учасника.

6.5. Організація не відповідає перед Учасниками або третіми особами за успішність або неуспішність кампанії із залучення коштів будь-якого Проекту.

6.6. Організація не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Учасник або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або вказівок. До моменту участі у Програмі та прийняття умов цієї Угоди будь-який Учасник має право звернутися до Організації для отримання роз’яснень щодо положень даної Угоди. Якщо Учасник приймає умови Угоди та Програми, він підтверджує, що усі положення Угоди йому повністю зрозумілі.

6.7. Акцептуючи цю Угоду Учасник визнає та погоджується з тим, що Організація звільняється від будь-яких зобов’язань перед Автором/Виконавцем Проекту та/або Доброчинцем та не несе жодної відповідальності перед Учасниками або будь-якими третіми особами у разі прострочення оплати, неоплати, неотримання або недоотримання Учасниками та Доброчинцями грошових коштів та/або повернення внеску у зв’язку із невиконанням, неналежним виконанням, в тому числі із затримкою виконання, банком /платіжною системою оплати (перерахунку) таких коштів як повністю, так і окремої частини, в тому числі у разі повного, або часткового блокування коштів на рахунку Організації з причини, що безпосередньо пов’язана із діяльністю обслуговуючого рахунок Організації банку, або обраної Організацією платіжної системи, або з будь-яких інших причин. Крім того Учасник акцептуючи цю Угоду погоджується звільнити Організацію, її посадових осіб, керівника, співробітників і Агентів від будь-яких позовів, вимог, збитків, зобов’язань і видатків (зокрема судових витрат), що виникли внаслідок або у зв’язку з використанням розрахунково-платіжних систем та/або діяльності/бездіяльності обслуговуючого рахунок Організації банку.

 

 1. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

7.1. У випадку, якщо під час участі у Програмі Учаснику будь-яким способом стала відома інформація відносно Організації та/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної та/або комерційної таємниці Учаснику заборонено зберігати, використовувати  й поширювати таку інформацію.

7.2. Учасник підтверджує, що він ознайомився та повністю прийняв умови Угоди про конфіденційність між Учасником та Організацією, яка розміщена за адресою: https://lutskidea.com/privacy-policy/ .

7.3. При здійсненні Внеску Учасник автоматично надає Організації згоду на публікацію інформації про його внесок, тобто Організація залишає за собою право вказувати на Порталі ім’я, прізвище (або найменування юридичної особи), місто проживання або перебування Учасника та суму перерахованих ним коштів. Учасник має право приховати суму свого внеску, скориставшись передбаченою на Порталі опцією.

7.4. При отриманні Доброчинцем винагороди від Автора та/або Виконавця Проекту, їм можуть стати відомі персональні дані один одного. До обов’язків Організації не входить регулювання обміну та використання ними таких даних і ця Угода не регулює таких відносин між Доброчинцем та Автором та/або Виконавцем Проекту.

 

 

 1. ІНШІ УМОВИ

8.1. Організація має право вносити доповнення та роз’яснення до цієї Угоди. Усі внесені до Угоди зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Угоди. У випадку внесення до Угоди істотних змін, Організація додатково повідомить Учасника про ці зміни електронною поштою або на сторінках у соціальних мережах. Усі зміни Угоди набувають чинності з моменту їх публікації. Якщо Учасник протягом 14 днів не висловив письмово свою відмову від участі в Програмі на підставі незгоди зі змінами Правил Програми, Учасник автоматично підтверджує згоду з новими Правилами Програми.

8.2. У разі визнання недійсною будь-якої частини цієї Угоди інші частини Угоди будуть залишатися в силі. Відмова однієї із сторін від будь-якого положення, або умови даної Угоди, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.

8.3. Організація може в будь-який момент і без повідомлення Учасника поступитися своїми правами за даною Програмою та Угодою третій стороні. Автор та/або Виконавець Проекту не може поступитися своїми права та обов’язками за даними Правилами без попередньої згоди на це Організації.

8.4. Кожна сторона беззаперечно погоджується з тим, що суди України мають виняткову юрисдикцію щодо будь-яких претензій, спорів або розбіжностей у відносинах, пов’язаних з участю у Програмі та що стосуються Програми й розглядатимуться по місцю реєстрації Організації.

 

Версія від 10.08.2017